Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta powinno określać:

Planowanie przez dewelopera osiadla domków to nie proste zadanie Zdjęcie autorstwa David McBee z Pexels

1. Granice terenów ochrony: zabytków

1.Granice terenów ochrony: zabytków, przyrody. Rozwój miasta a zarazem sieci komunikacyjnej kolidują z istniejącymi zabytkami. w dawnych czasach zabytki nie podlegały ochronie jednak obecnie przy wykonywaniu planów urbanistycznych przykłada się do nich dużą wagę. Przy rozbudowie miast najistotniejszy problem to przystosowanie zarówno zespołów urbanistycznych jak i poszczególnych obiektów architektonicznych do współczesnych potrzeb. Podstawowy problem to określenie funkcji dzielnicy zabytkowej. Bardzo duży problem stanowi adaptacja do współczesnych potrzeb dużych ośrodków intensywnie zainwestowanych już przed wiekami.

2. Położenie terenów przemysłowych

Wybór lokalizacji zakładu przemysłowego musi być poprzedzony wieloma badaniami i analizami. Badania te dotyczą: rezerwy siły roboczej na danym terenie od rynków zbytu i miejsc z których dostracza się surowiec, wartości gleb występujących na danym terenie.Korzystne jest aby zakład powstał na terenie gdzie istnieje możliwość uzyskania wykwalifikowanych pracowników przy występującej równocześnie ogólnej nadwyżce siły roboczej. Na terenach o dużym uprzemysłowieniu występuje często konieczność wybudowania zakładu zatrudniającego kobiety. Lokalizując zakład należy wziąć pod uwagę zapewnienie odpowiednich środków transportowych. Przemysł wymagający obsługi kolejowej umieszcza się naogół istniejących stacji. Bardzo ważnym zagadnieniem decydującym o lokalizacji obiektów przemysłowych jest zaopatrzenie w wodę. Przy wyborze terenu pod ciężki przemysł należy się liczyć z dużymi zmianami na danym terenie.W związku z tym nie należy umieszczać ich w rejonach turystyczno wypoczynkowych. Większość zakładów przemysłowych powinna być lokalizowana na terenach względnie płaskich. Lokalizując zakład należy wziąć pod uwagę dogodne powiązanie z siecią komunikacyjną.

3. Położenie obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Przy rozbudowie miast należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby tereny na których zalegają dobre gleby nie były możliwie przeznaczane pod cele inne niż rolnicze.

4. Obszary zabudowane i ewentualne zmiany

Punkt ten okresla charakterystykę terenów zabudowanych. Zawierają się w nim dane dotyczące tego czy w najbliższym czasie rozpatrywany teren ulegnie zmianie czy też ma pozostać w takiej samej formie. Muszą to być określone przewidywane, ewentualne przeróbki wyburzenia bądź też dobudowa nowych obiektów.

5. Obszary pod zabudowę

Przy określaniu położenia i wielkości obszarów pod zabudowę należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:rejon, istniejący już pobliski przemysł, przewidywaną liczbę mieszkańców

6. Kierunki rozwoju komunikacji i oczyszczalni ścieków

Bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu i rozbudowie miast jest prawidłowe zaprojektowanie sieci komunikacyjnych. Na obrzeżach dużych miast powinny znajdować się stacje kolejowe i obwodnice zapewniające prawidłowe połączenie miasta z siecią krajową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *